fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sportaccent

Algemene leveringsvoorwaarden Fit!vak
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2012.
Artikel 1 Definities
Sport Accent : Natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten.
Het lid : Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
Fitness : Een op lichamelijk en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen Sport Accent en het lid ter zake van fitness.
Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende fitness, die Sport Accent en het lid worden gesloten.
Artikel 3 Het aanbod
1. Het aanbod van Sport Accent wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door Sport Accent aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult het lid een medisch vragenformulier in dat hem door Sport Accent ter beschikking wordt gesteld.
3. Het aanbod omvat ten minste:
– De vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
– De bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
– De faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
– De dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
– De kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
– Op welk moment de kosten door Sport Accent op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden;
– De wijze van betaling en de betalingstermijn;
– De periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;
– Het huishoudelijk reglement.
4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door het lid mogelijk maken.
5. Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
Artikel 4 De Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De overeenkomst is strikt persoonlijk. Artikel 5 Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft het lid de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingrecht eindigt op het moment dat het lid eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.
Artikel 6 Duur en beëindiging
1. Sport Accent biedt het lid ten minste de keuze uit:
– Een overeenkomst van 3 maanden of minder en;
– Een overeenkomst van langere duur. Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
Als er niet tijdig wordt opgezegd, dan wordt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
2. Als de overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft het lid na 1 jaar de
mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
3. Tussentijdse opzegging door het lid is mogelijk indien:
– Het lid een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd voor het lid niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijk reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.
– Het voor het lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
4. De overeenkomst dient schriftelijk of, indien de overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd.
5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is Sport Accent gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor het lid een bevriezingsmogelijkheid.
Als het lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractsperiode
aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening wordt gebracht.
7. Tussentijdse opzegging door Sport Accent is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
– Het lid één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden van het toepasselijk (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
– Het lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Sport Accent of jegens een contractant van Sport Accent. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door Sport Accent aantoonbaar geleden schade.
8. Indien Sport Accent zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Sport Accent mogelijk met
inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.
Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen
1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
2. Eventuele prijsverhogingen worden door Sport Accent 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na tot stand koming van de overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.
Artikel 8 Verplichting van Sport Accent
1. Sport Accent staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst. 2. Sport Accent onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
3. Sport Accent staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
4. Sport Accent zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
5. Sport Accent zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van Fit!vak, te weten: “LERF Totaal”
(vindplaats: www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingconvenant.
6. Sport Accent treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van leden. Artikel 9 Verplichtingen van het lid
1. Het lid houdt zich aan de door Sport Accent gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
2. Het lid dient een medische contra-indicatie voor fitness te vermelden aan Sport Accent.
3. Het lid dient de aanwijzingen van Sport Accent c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het lid niet bekend is. Indien het lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Sport Accent kenbaar te maken, zodat Sport Accent uitleg kan geven.
4. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
5. Het is het lid niet toegestaan te roken in de door Sport Accent beschikbaar gestelde fitnessruimte.
6. Het lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Sport Accent mede te delen.
Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen
1. Sport Accent kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. Sport Accent zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van het lid, heeft het lid gedurende 4 weken na
aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.
Artikel 11 Bewijs van deelname
1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en na overhandiging van een kopie van een recent

legitimatiebewijs, ontvangt het lid een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Sport Accent is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen. Artikel 12 Betaling
1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
2. Bij niet tijdige betaling is het lid van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Sport Accent schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Sport Accent gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakt (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is Sport Accent bevoegd om het lid de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
4. Indien het lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Sport Accent bevoegd om rechtsmaatregelen te
nemen.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Sport Accent is tegenover het lid aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van Sport Accent komt. Sport Accent is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Sport Accent maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
2. Sport Accent zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van Sport Accent is beperkt tot het bedrag waarvoor Sport Accent aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een minimum van € 1.000.000,– per geval.
3. Het lid is tegenover Sport Accent aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van het lid komt.
Artikel 14 Klachten
1. Sport Accent beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
2. Het lid dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee maanden nadat het lid de gebreken heeft geconstateerd – bij Sport Accent in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig en duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat het lid zijn rechten ter zake verliest.
4. Sport Accent beantwoordt de door het lid bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, antwoordt Sport Accent per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de Geschillenregeling.
Artikel 15 Geschillencommissie
1. Geschillen tussen Sport Accent en lid die betrekking hebben op:
– de totstandkoming van overeenkomsten of;
– de uitvoering van overeenkomsten, kunnen zowel door het lid als door Sport Accent aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Fitness, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als het lid zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig artikel 14 bij Sport Accent heeft ingediend.
3. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van het lid en Sport Accent, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.
4. Wanneer het lid een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is Sport Accent aan deze keuze
gebonden. Als Sport Accent een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij het lid vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Sport Accent dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld of op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de
behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
7. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uispraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven

omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Artikel 16 Nakominggarantie
1. Fit!vak staat garant voor de nakoming van het bindend advies, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,– per bindend advies, wordt dit bedrag door Fit!vak aan het lid uitgekeerd.
Bij bedragen groter dan € 10.000,– per bindend advies wordt het lid een bedrag van € 10.000,– uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Fit!vak een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat het lid wordt aangeboden zijn vordering aan Fit!vak over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van Fit!vak de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan het lid.
2. Fit!vak verschaft geen nakominggarantie voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door het lid is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (klachtengeld, retournering
in gevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depot-storting), en indien op het moment van de zitting door de Geschillencommissie sprake is van één van de volgende situaties:
– aan Sport Accent is surseance van betaling verleend;
– Sport Accent is failliet verklaard;
– de bedrijfsactiviteiten van Sport Accent zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan Fit!vak aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
3. Ingeval het lid aanspraak maakt op de nakominggarantie, dan is hij gehouden de hem toegekende vordering te cederen aan Fit!vak.
Algemene aanvullende leveringsvoorwaarden Sport Accent
Artikel 17 Lidmaatschap
1. De overeenkomst wordt aangegaan door middel van het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van Sport Accent, het tonen van een geldig legitimatiebewijs en het vervolgens door Sport Accent accepteren van de aanvraag.
2. Het lid is verplicht een foto te laten maken van zichzelf, welke opgenomen wordt in het klantenbestand.
3. Het lid is verplicht om Sport Accent van een geldig e-mailadres te voorzien.
Artikel 18 Aanvullende betalingsvoorwaarden
1 Betaling van al hetgeen het lid aan Sport Accent verschuldigd is, dient vóóraf te geschieden; middels de automatische incasso, dan wel via overboeking op een der rekeningnummers van Sport Accent, of daarmede gelijk te stellen verrichting, tenzij tussen Sport Accent en het lid schriftelijk een andere wijze van voldoening is overeengekomen.
2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting, beroep op compensatie dan wel anderszins en, indien van
toepassing, binnen de door Sport Accent gestelde betalingstermijn.
3 Betaling in termijnen is mogelijk middels vooruitbetaling per maand op nader tussen partijen schriftelijk overeen te komen voorwaarden, waaronder een machtiging voor de afschrijving van de termijnen.
4 Automatische betalingen geschieden altijd per de eerste werkdag van de eerste volledige maand.
5 Zodra het inschrijfformulier is getekend en het abonnementsgeld ontvangen, heeft het lid recht om gebruik te maken van de faciliteiten, die Sport Accent aanbiedt binnen het overeengekomen kader.
Artikel 20 Overige bepalingen
1. Om redenen van veiligheid en preventie zijn specifieke ruimten van Sport Accent voorzien van beveiligapparatuur, waaronder (video)camera’s. Sport Accent garandeert het lid, dat geluid en/of beeldmateriaal niet aan derden ter inzage en/of beschikking worden gesteld en uitsluitend als bewijsmiddel ten behoeve van Justitie zal dienen bij geconstateerde laakbare en/of strafbare feiten bij Sport Accent. Het lid verklaart hiermee geen bezwaar te hebben.
2. In geval van minderjarigheid is een handtekening van ouder of voogd vereist.
3. De Fitnessclub is gesloten op officiële feestdagen. Gedurende schoolvakanties en bijzondere gevallen kunnen openingstijden en/of lesroosters gewijzigd worden.
Artikel 21 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van
toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.
Huishoudelijk reglement Sport Accent
1. Lockers, om uw kleding en waardevolle spullen op te bergen kunt u kosteloos gebruik maken van de lockers in de kleedruimtes. Voor het gebruik van een locker heeft u een slotje nodig welke u aan kunt schaffen bij Sport Accent. Het gebruik van de lockers is geheel op eigen risico. Sport Accent is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of verduistering van goederen die zich in de lockers bevinden (zie ook artikel 13).
2. Kleding en schoeisel, in verband met de hygiëne in de fitnessruimte dient u een T-shirt met een mouwtje te dragen waardoor de schouders en oksels bedekt zijn. Mouwloze shirts zijn wel toegestaan in de aerobic- en spinningzalen. Draag altijd schone zaalschoenen. In de kleedkamer kunt u uw buitenschoenen wisselen voor uw sportschoenen zodat de Fitnessclub schoon blijft. Voor uw eigen en andermans veiligheid is het niet toegestaan de Fitnessclub te betreden met slippers.

3. Toestel hygiëne en opruimen, gebruik van een handdoek als onderlegger is op alle toestellen verplicht. Na gebruik van de cadiotoestellen, krachtmachines en spinningfietsen dient u het toestel even droog/schoon te maken met de daarvoor bestemde reinigingsmiddelen en papierrollen. Zo traint degene na u ook op een schoon toestel. Een opgeruimde en overzichtelijke fitnessruimte is belangrijk. Bij ons heeft alles een vaste plaats en zo vindt iedereen snel wat hij/zij nodig heeft en vinden er geen struikelpartijen plaats. U dient na gebruik de dumbells, matjes, touwtjes, schijven, stangen en steps weer even op de daarvoor bestemde plaats op te ruimen.
4. Mobiel bellen, het is niet toegestaan om in de Fitnessclub te telefoneren. Op die manier kunnen u en uw medesporters zich volledig op de training concentreren.
5. Groepslessen, voor de groepslessen hoeft u niet te reserveren.
6. Kinderen, in de kinderopvang wordt uitstekend voor uw kleintjes gezorgd. In de fitnessruimte echter kunnen wij geen zorg dragen voor hun veiligheid en is de kans op een ongelukje aanwezig. Daarom hebben kinderen geen toegang tot de trainingsruimte.
7. Sauna en kleedruimtes, na het sporten is het heerlijk ontspannen in een schone sauna en/of Turkse
stoomcabine. Of misschien wilt u alleen maar even lekker douchen in de frisse doucheruimte. Wilt u deze ruimtes daarom dan ook gebruiken voor deze doeleinden en niet om u te scheren, uw nagels te knippen of uw haar te kleuren.
8. Verboden mee te nemen of te gebruiken:
– Alle soorten glaswerk, (stenen) flessen, etenswaren, alcoholische dranken, drugs en dergelijke.
– Voorwerpen en middelen die de gast en medebezoekers lichamelijk letsel kunnen toebrengen, zoals wapens, messen, injectienaalden (met uitzondering van medisch gebruik).
– Overige goederen die niet in een Sportcentrum thuishoren. Dit ter beoordeling van de dienstdoende medewerker.
9. Weigering toegang en/of verwijdering uit het Sportcentrum, de toegang kan worden ontzegd, of personen kunnen uit het Sportcentrum worden verwijderd:
– In geval van niet opvolgen van instructies/aanwijzingen van het personeel en/of het niet naleven van het reglement en/of niet naleven van de instructies/aanwijzingen die vermeld staan op de in het Sportcentrum aangebrachte borden.
– Indien men één of meerdere goederen als genoemd onder punt 8 bij zich heeft.
– Indien men onder invloed van alcohol en/of drugs verkeert.
– Bij wangedrag.
– Bij het lijden aan besmettelijke ziekte(n) of open wonden.
– Bij het niet nakomen van één of meerdere van de hiervoor genoemde algemene voorwaarden.
10. Verblijf in het Sportcentrum; nooddeuren/brandslangen: Deze mogen alleen gebruikt worden bij noodgevallen. Let er op, in het belang van uw eigen veiligheid en die van de andere bezoekers en medewerkers, dat de nooddeuren vrij blijven van stoelen, tafels en dergelijke.
Algemeen: Kantoren, personeelsruimte en technische ruimten zijn niet voor bezoekers toegankelijk.
11. Seksuele intimidatie, met seksuele intimidatie wordt in dit verband gedoeld op ongewilde/ongepaste seksuele activiteiten, ofwel seksueel getinte gedragingen van bezoekers onderling. Seksuele intimidatie kan zich op verschillende manieren voordoen. De gedragswijze varieert van seksuele opmerkingen en voorstellen, ongewenste aanrakingen, schennisplenging, aanranding,

Menu